תקנון ותנאי השתתפות - האקתון

מבוא

1. בית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי הרצליה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים – המרכז הבינתחומי (להלן בהתאמה: "בית הספר", "האגודה" וביחד: "עורכות התחרות") עורכות תחרות נושאת פרסים בין סטודנטים מישראל, כהגדרתם להלן אשר עניינה פיתוח מוצר תוכנה הקשורה בחיי היומיום של סטודנטים בישראל (להלן: "המוצר"), במסגרת מרתון אשר יימשך 48 שעות (להלן: "התחרות").

2. תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים בתחרות, כהגדרתם להלן, לבין עורכות התחרות, וכל משתתף אשר נרשם לתחרות בהתאם לתקנון זה וכפי שיפורט להלן, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבתם וכלשונם והביע את הסכמתו להם.

3. תקנון זה מתפרסם באתר האינטרנט של התחרות בכתובת www.hackidc.com (להלן: "אתר התחרות").

תנאי ההשתתפות בתחרות

4. נרשם חוקי לתחרות הינו סטודנט, הלומד במוסד אקדמאי מוכר בישראל לשנת הלימודים תשע"ד, אשר נרשם לתחרות באתר התחרות ואישר במקום המתאים בדף ההרשמה באתר, כי קרא תקנון זה. במסגרת ההרשמה יידרשו הסטודנטים לצרף אישור לימודים מהמוסד האקדמי בו הם לומדים עבור שנת הלימודים הנוכחית וקורות חיים (להלן: "נרשם" או: "נרשמים" ברבים).

5. ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה להשתתפות בתחרות, אך מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.

6. ההרשמה לתחרות תחל ביום 24.2.2014 בשעה 13:00 ותינעל ביום 10.3.2014 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת ההרשמה").

7. עורכות התחרות רשאיות להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתן הבלעדי (להלן: "התקופה המוארכת").

8. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים כי קורות החיים שלו יועברו אל מחלקת משאבי אנוש בחברות אשר מעניקות את החסות לתחרות.

9. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים כי כל תצלום או סרטון הכולל את דמותו וקולו, כפי שעשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות, יתפרסמו על ידי עורכות התחרות בחלקם או במלואם, עם/מבלי לציין את שמו, בכל כלי תקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, לרבות אתר האינטרנט ו/או עמוד הפייסבוק של בית הספר ו/או האגודה בהתאם לשיקול דעת עורכות התחרות, וזאת מבלי לגרוע מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה. מובהר כי תנאי זה מהווה תנאי מקדים שאין בלתו לעצם ההשתתפות בתחרות, ונרשם אשר שלח פרטיו האישיים לצורך השתתפות בתחרות נשוא תקנון זה, יראוהו כמי שקיבל על עצמו מראש תנאי זה.

10. ההרשמה לתחרות הינה פרטנית, אך ההשתתפות בתחרות יכול שתעשה עצמאית או בצוותים הכוללים עד חמישה משתתפים, כפי שיפורט להלן.

11. בתום תקופת ההרשמה או התקופה המוארכת, יבחנו נציגים מטעם עורכות התחרות את פרטי הנרשמים ותיקי העבודות. עורכות התחרות רשאיות לזמן לראיון נרשמים בטרם אישור השתתפותם בתחרות, על פי שיקול דעתן הבלעדי (להלן: "תהליך המיון").

12. בתום תהליך המיון, תימסר לנרשמים אשר עורכות התחרות אישרו את השתתפותם בתחרות, הודעה מאשרת בדבר השתתפותם בתחרות באמצעות הטלפון והמייל (להלן: "הודעה מאשרת"). משתתף ייחשב מי שנרשם לתחרות, קיבל הודעה מאשרת מעורכות התחרות ואישרר במייל חוזר את השתתפותו בתחרות (להלן: "משתתף" או "משתתפים" ברבים).

13. הנרשם מצהיר ומתחייב כי הקוד אשר יעשה בו שימוש לפיתוח המוצר במסגרת התחרות הינו קוד אשר נכתב במהלך התחרות.

14. הנרשם מצהיר, כי המוצר, אשר יפתח בעצמו או ביחד עם צוות משתתפים הינו מוצר מקורי. הנרשם מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש במסגרת השתתפותו בתחרות בקוד, תוכנה, יישום, באופן אשר מפר זכויות של צד שלישי ומתחייב לשפות את עורכות התחרות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תופנה כלפיהן בקשר עם הפרת זכויות צד שלישי.

15. משתתפים בתחרות לא יורשו להשתמש בקוד מוכן, אשר נכתב ו/או נערך במועד מוקדם למועד תחילת התחרות. משתתפים יוכלו לעבוד עם קוד אשר נכתב במהלך התחרות בלבד. משתתף אשר ימצא משתמש בקוד אשר נכתב לפני התחרות יפסל מלהשתתף בתחרות.

16. המשתתפים בתחרות יהיו בעלי זכויות היוצרים במוצר, אשר ייצרו במהלך התחרות. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים, כי ככל שהשתתפותו בתחרות תיעשה בצוות של מספר משתתפים (להלן: "צוות") יתחלקו זכויות היוצרים במוצר באופן שווה בין חברי הצוות. ככל שיבקשו חברי הצוות להסכים על חלוקה שונה של זכויות היוצרים במוצר, יוכלו לעשות כן באמצעות חתימה על טפסים מתאימים אשר יימצאו במועד פתיחת התחרות בעמדת השיפוט.

17. המשתתפים בתחרות יהיו הסטודנטים אשר מילאו אחר כלל התנאים המפורטים בתקנון זה.

התחרות

18. התחרות תיערך בין המועדים 16.4.2014 בשעה 08:30 ועד 18.04.2014 בשעה 13:00, בבית הספר.

19. סדר היום לכל אחד מימי התחרות יפורסם באתר התחרות.

20. בתחרות יפעלו שני צוותי שיפוט: משני וראשי. צוות השופטים המשני יבחר חמישה משתתפים/צוותים מבין כלל המשתתפים אשר יעלו לגמר. צוות השופטים הראשי יבחר מבין חמשת המשתתפים/צוותים אשר עלו לגמר, את שני המשתתפים/הצוותים הזוכים בתחרות.

21. הרכב צוות השיפוט הראשי יפורסם באתר התחרות. עורכות התחרות רשאיות לערוך שינויים בצוות השופטים על פי שיקול דעתן הבלעדי ובהתאם לאילוצים אשר יתהוו, ככל שיתהוו.

22. מספר הזוכים בתחרות: שני מקומות זוכים. מקום זוכה יכול להיות משתתף או צוות.

23. צוותי השופטים רשאים להעניק פרסים נוספים גם למשתתפים או צוותים, אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים, על פי שיקול דעתם והתרשמותם הכללית של השופטים מאותם משתתפים/צוותים, אופן תפקודם במהלך התחרות והמוצר אשר פיתחו.

24. הזוכים בתחרות הינם המשתתפים/צוותים אשר צוות השופטים מצא כי המוצר אשר פיתחו במסגרת התחרות עונה באופן אופטימלי לקריטריונים של יצירתיות, חדשנות ורלבנטיות לחיי היומיום של הסטודנט, בדירוג לפי מקום ראשון ושני.

אופן עריכת התחרות

25. התחרות תתבצע בפיקוח עו"ד.

26. מהלך התחרות יהיה כדלקמן:
 26.1. במועד פתיחת התחרות יתכנסו המשתתפים לצורך רישום.
 26.2. בתום הרישום תיערך פתיחה רשמית של התחרות במסגרתה יועבר תדרוך מרוכז לכל המשתתפים בקשר עם כללי התחרות ולוח הזמנים.
 26.3. לאחר טקס פתיחה תוכרז תחילת התחרות.
 26.4. מרגע פתיחת התחרות יוכלו המשתתפים להתחיל ולעבוד על הרעיון שלהם.
 26.5. במהלך התחרות יוכלו המשתתפים להיוועץ עם אנשי מקצוע אשר ימצאו במקום מטעם עורכות התחרות.
 26.6. מרגע ההכרזה על תום העבודה לא יורשו המתמודדים להמשיך לעבוד על המוצר אלא רק על הכנות להצגתו.
 26.7. לאחר סבב הצגה ראשוני, בפני צוות שופטים משני, ייבחרו חמישה משתתפים/צוותים להציג את המוצר שלהם בפני צוות השופטים הראשי.
 26.8. במהלך טקס הסיום יציגו המשתתפים/הצוותים הנבחרים את המוצר בפני צוות השופטים הראשי.
 26.9. בתום ההצגה, יקיים צוות השופטים התיעצות, בתומה יוכרזו המנצחים בתחרות.

27. התחרות תתנהל בכפוף ללוח הזמנים אשר יוצג למשתתפים במועד פתיחת התחרות.

פרסום תוצאות התחרות, הפרסים ואופן מימוש הזכיה

28. הזוכים בתחרות יוכרזו בתום התחרות ביום 18.04.2014.

29. כל משתתף אשר שלח את הודעת הדוא"ל לצורך ההרשמה לתחרות כאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, מקבל על עצמו כי קרא תנאי תקנון זה ומסכים במפורש לכך שבעת קבלת הפרס, ככל שיזכה בכזה, הוא יצולם על ידי עורכות התחרות ו/או מי מטעמן ותמונתו ממעמד הזכייה תפורסם בכל אמצעי מדיה, בכל מקום וזמן, לפי שיקול דעתן הבלעדי של עורכות התחרות, ולרבות עמוד הפייסבוק של האגודה, אתר האינטרנט של האגודה ו/או המרכז הבינתחומי הרצליה ו/או בית הספר.

30. הפרסים לזוכים הינם כדלקמן:
 30.1. מקום 1 – 10,000 ש"ח
 30.2. מקום 2 – 3,000 ש"ח.
 30.3. כפי המפורט בסעיף 23 לתקנון זה, תיתכן חלוקת פרסים נוספים למשתתפים אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.

31. במידה והזוכה הינו צוות, יחולק סכום הזכייה באופן שווה בין המשתתפים הנמנים על הצוות.

32. הפרסים ימסרו למשתתפים במסירה אישית, בהמחאה על שמם, בתוך 30 ימים ממועד הודעת הזכיה, בהתאם למועד אשר יתואם עמם מראש טלפונית על ידי עורכות התחרות, ובכפוף להצגת תעודה מזהה במועד המסירה.

33. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

34. עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירתו.

המפקח

35. המפקח על התחרות הינו עו"ד רונן מונוסביץ ממשרד עורכי הדין: מונוסביץ ושות', עורכי דין

כללי

36. תוצאות התחרות הן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

37. עורכות התחרות רשאיות לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכות התחרות רשאיות לבטל או להפסיק תחרות זה, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בהן, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות, ו/או את חלקה, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה.

38. עורכות התחרות לא יהיו אחראיות באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת סטודנט להירשם לתחרות ו/או תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או בגינה תמנע ממנו האפשרות לקבל את הפרס.

39. עורכות התחרות רשאיות לתקן תקנון זה, בכל עת.

40. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לנשים וגברים.

41. ט.ל.ח.